SKIP TO CONTENT
WETTELIJKE INFORMATIE

LEGAL INFO

LEGALE VERMELDINGEN

1. UITGAVE EN HOSTING

1.1. De website www.peugeot.be (hierna: “Website”) wordt uitgegeven door Stellantis Belux N.V. (als «Invoerder» van het merk Peugeot), met maatschappelijke zetel in de Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel en ingeschreven met KBO nr. 0403.461.107.
FSMA Nummer : 044716cA.

De webmaster kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres webmaster.belux@peugeot.com of op het telefoonnummer: 078/15 16 15.

1.2. De Website wordt gehost door STELLANTIS BELUX N.V.

2. ALGEMEEN

2.1. Toegang tot en gebruik van de Website worden geregeld door de huidige gebruiksvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) alsook door de toepasselijke wet- en regelgeving. Toegang tot en gebruik van de Website veronderstelt de volledige aanvaarding van de Voorwaarden door de Gebruiker, zonder enig voorbehoud en bij uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2.2. PEUGEOT behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden, de toegang tot de Website en diens inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Deze wijzigingen zijn tegenstelbaar aan de Gebruiker bij elke toegang tot de Website. PEUGEOT beveelt de Gebruikers dan ook aan om de Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2.3. “Gebruiker” in deze Voorwaarden is elke persoon die de Website of aan de daarop aangeboden diensten gebruikt.

2.4. Indien de Gebruiker contact wenst op te nemen met PEUGEOT betreffende het gebruik van de Website, kan deze hier klikken of een email te sturen naar webmaster.belux@peugeot.com.

2.5.
Het feit dat PEUGEOT zich op een gegeven moment niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden, zal niet aanschouwd kunnen worden als een verzaking om zich later te beroepen op die bepaling.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1. De Website en alle daarmee verbonden rechten, merken, logo’s, design, beelden, animaties, video’s, tekst en andere tekens en inhoud op de Website zijn de exclusieve eigendom van PEUGEOT of diens partners.

Deze elementen betreffen creaties die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en meer bepaald door het auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht en merkenrecht. Zij mogen bijgevolg noch geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gebruikt of afgebeeld, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van PEUGEOT. Gerechtelijke procedures kunnen worden ingezet. Elke niet-toegelaten reproductie van deze elementen houdt namaak in en kan strafrechtelijk vervolgd worden.

3.2. Afdrukken van pagina’s is enkel toegelaten voor privégebruik.

3.3. PEUGEOT laat de Gebruikers toe om screensavers, wallpapers en andere documenten van de Website te downloaden voor strikt persoonlijk gebruik.

4. HYPERLINKS

a) Hyperlinks naar de Website

4.1. Het aanmaken van een hyperlink naar de homepage van de Website, bij uitsluiting van elke andere URL, is slechts toegelaten voor zover zulks geen schade toebrengt aan PEUGEOT en behoudens tegenbericht van PEUGEOT. Het aanmaken van hyperlinks naar pagina’s binnen de Website is verboden, behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van PEUGEOT.

4.2. PEUGEOT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarop hyperlinks of gelijk welke andere links naar de Website worden geplaatst, zoals Mister Auto.

b) Hyperlinks op de Website

4.4. De Website kan een of meerdere links bevatten naar andere websites. Deze links worden louter informatief op de Website geplaatst en PEUGEOT biedt geen enkele garantie. De aanwezigheid van links houdt geen enkel akkoord of goedkeuring in vanwege PEUGEOT met betrekking tot de inhoud of gebruik van deze andere websites.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. De Gebruikers gebruiken de Website op hun verantwoordelijkheid. PEUGEOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website door de Gebruikers in overtreding met deze Voorwaarden. PEUGEOT wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand en biedt geen enkele garantie omtrent de op de Website aangeboden diensten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan PEUGEOT, meer bepaald door invoeging van valse of onterende informatie.


5.2. PEUGEOT kan evenmin de voortdurende, foutloze en ononderbroken beschikbaarheid van de Website en diens functies garanderen, noch de onmiddellijke verbetering van fouten, noch de volledige afwezigheid van virussen of enig ander schadelijk element op de Website en op de infrastructuur waar de Website op wordt aangeboden.

Technische problemen zoals onderbrekingen op het netwerk, programmeerfouten, hardwareproblemen, etc. kunnen tijdelijke restricties noodzaken. PEUGEOT behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Website te allen tijde te onderbreken voor onderhoud en updates.

PEUGEOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) geleden door deze tijdelijke restricties, noch in verband met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.


5.3. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het actualiseren van hun hardware en software, alsook de toegang tot het internet. De Gebruikers dienen hun apparatuur te beschermen tegen elke vorm van aanval of besmetting door virussen en malware en/of pogingen tot hacking, PEUGEOT wijst dienaangaande alle aansprakelijkheid van de hand.

6. INHOUD EN INFORMATIE

6.1. De informatie en illustraties op de Website zijn gebaseerd op de technische gegevens van de voertuigen op het moment van online plaatsen of aanpassen van de pagina’s van de Website. PEUGEOT behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op modellen, uitrusting, eigenschappen, prijzen en beschikbaarheid.

Bepaalde modellen en items afgebeeld op de Website kunnen tevens licht verschillen van de werkelijke toestand. De afgebeelde kleuren geven slechts een globaal idee en zijn ondermeer afhankelijk van de instelling van de monitor van de Gebruiker. Afgebeelde opties en accessoires kunnen mits toelage bekomen worden, behoudens andersluidend bericht.

6.2. PEUGEOT wijst elke aansprakelijkheid van de hand in geval van eventuele fouten. De beschikbare informatie bij de leden van het officiële Peugeot-netwerk kan niet vervangen worden door enige vermelding op de Website.

Bepaalde modellen, uitrusting of kleuren kunnen tijdelijk onbeschikbaar zijn door onderbreking van bevoorrading bij bepaalde levenranciers. De verkooppunten staan ter beschikking van de Gebruiker voor nadere toelichting.

7. NIETIGHEID

De nietigheid, verval of onuitvoerbaarheid van geheel of een deel van de bepalingen van deze Voorwaarden leidt in geen geval tot de nietigheid van het geheel van de Voorwaarden. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of onuitvoerbare bepaling zal als ongeschreven worden beschouwd. PEUGEOT zal deze bepaling vervangen door een andere bepaling die in de mate van het mogelijke hetzelfde resultaat beoogt.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Voorwaarden worden geregeld door Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Brussel.

Elk geschil met betrekking tot de Website en het gebruik daarvan wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.